1. Home
 2. Terms of use

Terms of use

Download de algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

 1. TVS-Engineering B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Varsseveld, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 60352744.
 2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie TVS-Engineering B.V. een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen TVS-Engineering B.V. en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee TVS-Engineering B.V. zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden en/of de levering van zaken.
 4. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door TVS-Engineering B.V. te verrichten werkzaamheden, waaronder onderhoud en reparaties aan, en revisies ten aanzien van, auto’s, waaronder personenauto’s en bestelauto’s.
 5. Zaken: alle in het kader van de overeenkomst te gebruiken of aan de wederpartij te leveren zaken.
 6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van TVS-Engineering B.V. en iedere tussen de wederpartij en TVS-Engineering B.V. tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend indien die afwijkingen tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van TVS-Engineering B.V. is vrijblijvend en wordt mondeling of schriftelijk uitgebracht. TVS-Engineering B.V. is nimmer verplicht een opdracht of order te aanvaarden.
 2. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht TVS-Engineering B.V. niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van TVS-Engineering B.V., komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij TVS-Engineering B.V. anders aangeeft. Een onderhouds-, reparatie- of revisie-overeenkomst wordt geacht te zijn tot stand gekomen op het moment dat TVS-Engineering B.V. de opdracht heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

 

ARTIKEL 4. | UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

 1. Indien TVS-Engineering B.V. in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden gegevens benodigd is van de wederpartij, dient de wederpartij deze gegevens tijdig aan TVS-Engineering B.V. te verstrekken. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens.
 2. Werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd op locatie van TVS-Engineering B.V., gedurende de normale werkuren (maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur), tenzij anders is overeengekomen.
 3. Teneinde de werkzaamheden tijdig te kunnen verrichten, staat de wederpartij ervoor in dat hij het voertuig waarop de werkzaamheden betrekking hebben op het overeengekomen tijdstip op locatie van TVS-Engineering B.V. ter beschikking stelt.
 4. TVS-Engineering B.V. spant zich in de tussen partijen overeengekomen (op)leverings- en uitvoeringstermijnen tijdig na te komen. Echter zijn alle door TVS-Engineering B.V. vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. De wederpartij maakt niet eerder aanspraak op de hem krachtens de wet toekomende rechten dan nadat hij TVS-Engineering B.V. schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij hij TVS-Engineering B.V. een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen en de nakoming na de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 5. Indien TVS-Engineering B.V. voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en of (op)leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat TVS-Engineering B.V. deze gegevens heeft ontvangen.
 6. Indien de wederpartij het voertuig niet afhaalt binnen drie werkdagen nadat TVS-Engineering B.V. hem ervan in kennis heeft gesteld dat de werkzaamheden zijn voltooid, is TVS-Engineering B.V. gerechtigd een redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen.
 7. Indien hij daarom bij het verlenen van de opdracht heeft verzocht, worden vervangen onderdelen na uitvoering van de werkzaamheden aan de wederpartij ter beschikking gesteld. Indien dat verzoek van de wederpartij achterwege is gelaten, worden de vervangen onderdelen eigendom van TVS-Engineering B.V. zonder dat de wederpartij op enige vergoeding aanspraak kan maken.

 

ARTIKEL 5. | ANNULERING VAN WERKZAAMHEDEN

De wederpartij is, tot het moment dat een aanvang is gemaakt met het uitvoeren van de werkzaamheden, gerechtigd de opdracht te annuleren. In geval van annulering is de wederpartij de reeds door TVS-Engineering B.V. gemaakt kosten, alsmede een vergoeding van het door TVS-Engineering B.V. aannemelijk te maken bezettingsverlies verschuldigd.

 

ARTIKEL 6. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. Indien voor het uitvoeren van de werkzaamheden een vaste prijs is overeengekomen en tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. TVS-Engineering B.V. zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. Indien een richtprijs is overeengekomen, is TVS-Engineering B.V., zonder daartoe in overleg te treden met de wederpartij, gerechtigd de door de wederpartij verschuldigd te worden prijs met ten hoogste 10% van de richtprijs te overschrijden en aan de wederpartij door te berekenen indien een deugdelijke afronding van de overeenkomst zulks verlangt. Indien de richtprijs met meer dan 10% zal worden overschreden, zal TVS-Engineering B.V. de afspraken hieromtrent afzonderlijk met de wederpartij overeenkomen.
 3. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de wederpartij. TVS-Engineering B.V. zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 4. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en (op)levering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is TVS-Engineering B.V. gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de werkzaamheden gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van TVS-Engineering B.V. op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 5. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij TVS-Engineering B.V. de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. TVS-Engineering B.V. zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen.
 6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan TVS-Engineering B.V. een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 7. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in onderling overleg.

 

ARTIKEL 7. | VERKOOP VAN ZAKEN

 1. Indien in het kader de overeenkomst uitsluitend zaken worden geleverd, vindt dit artikel toepassing.
 2. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering van de zaken middels afhalen door de wederpartij op locatie van TVS-Engineering B.V..
 3. Indien verzending van de zaken is overeengekomen, bepaalt TVS-Engineering B.V., tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de wijze van verzending en de verpakking. De verzendkosten zullen door TVS-Engineering B.V. aan de wederpartij in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 4. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem worden afgeleverd. Indien de wederpartij de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij nadat TVS-Engineering B.V. hem heeft verwittigd. De wederpartij is in dat geval, naast de koopprijs, een redelijke prijs voor opslag van de zaken verschuldigd.
 5. Het risico van verlies en beschadiging van de zaken gaat over op de wederpartij op het moment dat de zaken feitelijk in het bezit zijn gesteld van de wederpartij of van een door hem aangewezen derde.
 6. Het is TVS-Engineering B.V. toegestaan orders in gedeelten te leveren. Indien orders in gedeelten worden geleverd, is TVS-Engineering B.V. gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. TVS-Engineering B.V. is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst TVS-Engineering B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien op de wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is TVS-Engineering B.V. gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Voorts is TVS-Engineering B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door TVS-Engineering B.V. op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend is de wederpartij verplicht de schade die TVS-Engineering B.V. ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien TVS-Engineering B.V. de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 9. | GARANTIE

 1. De garantie op werkzaamheden en geleverde zaken bedraagt een jaar, ingaande op de dag van (op)levering. In afwijking op de vorige zin wordt geen garantie verleend op elektronica en op los geleverde gebruikte zaken.
 2. De garantie vervalt indien een gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan TVS-Engineering B.V. kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik, kortsluiting, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden of doen onderhouden, het aanbrengen van veranderingen – waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van TVS-Engineering B.V. zijn uitgevoerd.
 3. De garantie vervalt eveneens indien het voertuig gedurende de garantieperiode door de wederpartij of een derde al is gerepareerd of indien de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij, bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud of doordat de wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van TVS-Engineering B.V..
 4. Voorts bestaat geen aanspraak op garantie indien de wederpartij niet aan zijn (betalings)verplichtingen jegens TVS-Engineering B.V. heeft voldaan.
 5. Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek, op grond waarvan garantie is uitgesloten, onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de wederpartij. TVS-Engineering B.V. streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding laat de verplichting van wederpartij tot betaling van deze kosten onverlet.
 6. Het bepaalde in dit artikel laat de wettelijke rechten van consumenten onverlet.
 7. Om zijn aanspraak op garantie geldig te maken dient de wederpartij binnen bekwame tijd na ontdekking van het gebrek bij TVS-Engineering B.V. te reclameren. Indien zijn reclame door TVS-Engineering B.V. gegrond wordt bevonden, zal TVS-Engineering B.V., te zijner keuze, de gebrekkige zaken, of onderdelen daarvan, kosteloos vervangen of repareren, dan wel de werkzaamheden opnieuw verrichten.
 8. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij nimmer op.

 

ARTIKEL 10. | OVERMACHT

 1. TVS-Engineering B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie langer dan een week voortduurt, dan wel redelijkerwijs voorzienbaar is dat deze langer dan een week zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat één der partijen aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding.
 3. Indien TVS-Engineering B.V. bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

 

ARTIKEL 11. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Alle prijsopgaven en de prijzen die TVS-Engineering B.V. in rekening brengt, zijn afhankelijk van de op het moment van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen.
 2. Indien zich na het uitbrengen van een aanbod of na totstandkoming van de overeenkomst een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is TVS-Engineering B.V. gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
 3. TVS-Engineering B.V. is steeds gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen. In geval van een consumentenkoop kan de wederpartij uitsluitend worden verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de koopprijs, tenzij hij uitdrukkelijk heeft ingestemd met volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs.
 4. Indien naar het oordeel van TVS-Engineering B.V. gegronde vrees bestaat dat de wederpartij tekort zal schieten in zijn betalingsverplichtingen, is TVS-Engineering B.V. gerechtigd te vorderen dat de wederpartij deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen betalingen contant of middels pinbetaling te geschieden op het moment van (op)levering. Indien betaling middels overboeking is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen de factuur vermelde termijn, op de door TVS-Engineering B.V. voorgeschreven wijze.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. De wettelijke (handels)rente wordt berekend tot en met de dag dat het volledige openstaande bedrag is voldaan.
 8. Alle redelijke kosten ter voldoening van door de wederpartij verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.

 

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. TVS-Engineering B.V. is alleen aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TVS-Engineering B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan TVS-Engineering B.V. toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 2. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van TVS Engineering BV is TVS Engineering BV nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en/of indirecte schade waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot reis- en vervoerkosten, gederfde looninkomsten, gederfde winst en geleden verlies en/of schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. In het bijzonder draagt TVS-Engineering B.V. geen aansprakelijkheid voor de schadegevallen als bedoeld in het overige van deze algemene voorwaarden.
 3. TVS-Engineering B.V. heeft te allen tijde het recht schade van de wederpartij te herstellen. De wederpartij dient TVS-Engineering B.V. hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van TVS-Engineering B.V. vervalt.
 4. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden een verdergaande aansprakelijkheid van TVS-Engineering B.V. mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans op dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Nimmer zal de aansprakelijkheid hoger zijn dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van TVS-Engineering B.V. wordt uitgekeerd.
 5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens TVS-Engineering B.V. één jaar.
 6. TVS-Engineering B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.
 7. In afwijking van het vorige lid verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer door een consument in verband met de stelling dat een geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, vervalt indien ter zake niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek is gereclameerd.
 8. Behoudens in het geval van grove schuld of opzet van TVS-Engineering B.V. zal de wederpartij TVS-Engineering B.V. vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door TVS-Engineering B.V. c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de door TVS-Engineering B.V. geleverde zaken.
 9. TVS Engineering B.V. accepteert geen aansprakelijkheid voor het vervallen van (fabrieks)garantie aan het voertuig en het niet voldoen aan vereisten van de RDW en/of andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 10. Ook bij eventuele ongedaan making van uitgevoerde werkzaamheden is lid 10 van dit artikel overeenkomstig van toepassing.

 

ARTIKEL 13. | RETENTIERECHT

 1. In geval wederpartij niet voldoet aan haar betalingsverplichting conform artikel 11 is TVS-Engineering B.V. bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van het voertuig, die hij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten totdat de vordering van TVS-Engineering B.V. met betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten, tenzij de wederpartij genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
 2. Tenzij anders overeengekomen worden bij uitoefening van het retentierecht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel na twee (2) werkdagen stallingskosten in rekening gebracht. Deze bedragen € 5,00 per dag en duurt voort totdat is voldaan aan de betalingsverplichting. TVS-engineering is niet aansprakelijk voor schade tijdens de periode van stalling.
 3. In geval TVS-Engineering B.V. als onderdeel van de opdrachtuitvoering zaken heeft gemonteerd/geleverd behoudt TVS-Engineering B.V. zich het recht voor deze te demonteren.
 4. In geval de periode van uitoefening van het retentierecht langer voortduurt dan zestien (16) kalenderweken, behoudt TVS-Engineering B.V. zich -tenzij anders overeengekomen- het recht voor zich tot de rechter te wenden om toestemming te verkrijgen het voertuig te verkopen, teneinde de achterstallige betalingsverplichting te voldoen.
 5. Indien de rechter bij vonnis het verzoek tot verkoop honoreert, gaat TVS Engineering BV -onder voorbehoud van overige rechten en weren- over tot verkoop van het voertuig. Indien van toepassing worden na verrekening van de openstaande kosten vermeerderd met alle juridische kosten, verkoopkosten en/of andere met aan deze kwestie verbonden kosten, eventuele meeropbrengsten uitbetaald aan de eigenaar van het voertuig.

 

ARTIKEL 14. | INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. TVS-Engineering B.V. levert unieke dienstverlening op gebied van DSG- en motor software, hardware, diagnose, reparaties en onderdelen. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder, maar niet beperkt tot auteursrechten en databankenrechten- die kunnen worden uitgeoefend –ter zake van het product en/of de dienst alsmede de gebruikte technieken, (serie van) modificaties, software)programmatuur, gebruikte hardware, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen TVS-Engineering B.V. en de wederpartij, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij de onder TVS-Engineering B.V. behorende IE-rechthebbende of diens leveranciers. De levering van een product en/of dienst strekt niet en nooit tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom, ook niet wanneer de wederpartij een en ander zelf beheert. Wanneer een bepaald recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend de onder TVS-Engineering B.V. behorende IE-rechthebbende daartoe bevoegd.
 2. Ten aanzien van DSG- en motorsoftware verkrijgt de wederpartij, wanneer hij heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst, een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht. Bij eigendomsoverdracht van het voertuig gaat het gebruiksrecht zoals omschreven over op de nieuwe eigenaar van het voertuig.
 3. De wederpartij zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TVS-Engineering B.V. of de onder TVS-Engineering B.V. behorende IE-rechthebbende informatie en data, zoals -maar niet beperkt tot- materialen, producten, DSG- en motorsoftware en resultaten van de opdracht op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen of overdragen.
 4. Indien partijen zijn overeengekomen dat derden betrokken zullen zijn bij de uitvoering van de opdracht, dan zal de wederpartij deze derden verplichten bij publiciteit rondom de bijdrage van TVS-Engineering B.V. duidelijk te vermelden.
 5. TVS-Engineering B.V. is gerechtigd het resultaten van de dienstverlening te vermelden op social media en haar website. Kentekenplaten worden nooit en te nimmer herkenbaar afgebeeld.
 6. Indien de wederpartij inbreuk maakt op de in dit artikel genoemde intellectuele eigendomsrechten kan TVS-Engineering B.V. of de onder TVS-Engineering B.V. behorende IE-rechthebbende alle schade die hierdoor ontstaat op de wederpartij te verhalen.
 7. Indien de wederpartij inbreuk maakt op de in dit artikel genoemde intellectuele eigendomsrechten is de wederpartij, naast het recht van TVS-Engineering B.V. of de onder TVS-Engineering B.V. behorende IE-rechthebbende tot het vorderen van een schadevergoeding voor de geleden schade als gevolg van de overtreding, zonder voorafgaande waarschuwing, ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst een onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd aan TVS-Engineering B.V. of de onder TVS-Engineering B.V. behorende IE-rechthebbende van [EUR 2.500 (zegge: vijfentwintighonderd euro)] per overtreding.
 8. Wederpartij vrijwaart TVS-Engineering B.V. en de onder TVS-Engineering B.V. behorende IE-rechthebbende voor de veroorzaakte schade die wederpartij veroorzaakt door inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

 

ARTIKEL 15. | MODIFICATIES (DSG- EN MOTORSOFTWARE)

 1. Alle door TVS-Engineering B.V. geleverde DSG- en motorsoftware en eventueel aanvullende modificaties zijn eigendom van TVS-Engineering B.V. en diens IE-rechthebbende.
 2. TVS-Engineering B.V. verbiedt oneigenlijk gebruik en het kopiëren van geleverde DSG- en motorsoftware en eventueel aanvullende modificaties.
 3. TVS Engineering B.V. voorziet alle DSG- en motorsoftware en eventuele aanvullende modificaties van een ‘no-readfunctie’. Het staat TVS Engineering B.V. vrij aanvullende (fysieke) maatregelen te treffen om oneigenlijk gebruik en het kopiëren van geleverde DSG- en motorsoftware en eventueel aanvullende modificaties te voorkomen.
 4. Bij eventuele overtreding van dit artikel wordt inbreuk gemaakt op het intellectueel eigendomsrecht van de onder TVS-Engineering B.V. behorende IE-rechthebbende en is artikel 14 overeenkomstig toepassing.

 

ARTIKEL 16. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door TVS-Engineering B.V. geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de wederpartij verboden de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud berust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derdenbeslag leggen op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht TVS-Engineering B.V. hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan TVS-Engineering B.V. of door TVS-Engineering B.V. aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. TVS-Engineering B.V. is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde zaken terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

 

ARTIKEL 18. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Indien in een vertaalde versie onduidelijkheid en/of strijdigheid bestaat over de interpretatie van een artikel of lid, dan prevaleert de interpretatie en uitleg op basis van de Nederlandse versie.
 4. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van TVS-Engineering B.V. aangewezen om van geschillen kennis te nemen.